+48 12 290 22 22

Plan Rozwoju Eksportu Firmy Consultronix SA

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,     2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu Firmy Consultronix SA

Planowany termin realizacji projektu: 1.10.2009 – 30.11.2009.

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 7. opis celów i strategii eksportowej;
 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto
 • termin ważności oferty,
 • warunki i termin płatności,
 • maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania.

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2009


Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: amarasek@consultronix.pl
 • faksem na numer: +48 12 290 22 23
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków
Termin składania ofert upływa w dniu: 8.10.2009

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

lp   Nazwa                     Maksymalna ilość punktów    Ilość przyznanych punktów
1    Cena                                          75
2    Doświadczenie                           10
3    Termin realizacji                         10
4    Termin płatności                          5 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POIG Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.