Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Informacja o zmianie administratora danych osobowych

W wyniku podziału spółki CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach (KRS: 0000037779), została zawiązana nowa spółka: CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została nowym administratorem Państwa danych osobowych. W związku z powyższym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez nowego administratora:

Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Przemysłowa 17, 32-083, Balice, NIP 513 02 86 977).

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osób otrzymujących informacje marketingowe od Consultronix sp. z o.o. będą przetwarzane w celu kierowania komunikacji marketingowej (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni).

Kategorie danych osobowych oraz źródło pochodzenia danych: W zależności od zakresu udzielonych przez Państwa informacji, Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska służbowego. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od CONSULTRONIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach (KRS: 0000037779) w wyniku procedury podziału spółki CONSULTRONIX Spółka Akcyjna.

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Consultronix sp. z o.o. w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy) oraz inne podmioty wspierające Consultronix sp. z o.o. w związku z realizacją celów opisanych w akapicie „Cele i podstawy przetwarzania danych”.

Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych. Sprzeciw można wnieść poprzez m.in. poprzez skierowanie wiadomości email pod adres: marketing@cxsa.pl

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia). Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Consultronix sp. z o.o. nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

CONSULTRONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Przemysłowa 17, 32-083, Balice, NIP 513 02 86 977)
Adres e-mail:marketing@cxsa.pl

RODO* – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).