+48 12 290 22 22

Komunikaty akcjonariuszy

Consultronix Spółka Akcyjna z siedzibą w Balicach, ul. Przemysłowa 17, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037779.