+48 12 290 22 22

Ochrona Danych Osobowych

 • Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych jest Consultronix SA z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 17 w Balicach, zwana dalej Consultronix.


 • Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?
  Consultronix
  jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
  • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe potencjalnych klientów (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu osób do kontaktu, dane dotyczące firmy)
  • Dane osobowe kontrahentów / klientów (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu osób do kontaktu, dane dotyczące firmy*, informacje dotyczące złożonych zamówień)
  • Dane osób uczestniczących w szkoleniach (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu osoby do kontaktu, dane dotyczące firmy)
  • Dane osób przebywających w obszarze widzenia systemu monitoringu zlokalizowanego w Balicach przy ul. Przemysłowej 17 (wizerunek osoby)
  • Dane osób uczestniczących w wyjazdach organizowanych przez Consultronix (dane niezbędne do organizacji wyjazdu – stosownie do sytuacji imię, nazwisko, adres zamieszkania, Numer paszportu, numer dowodu osobistego, PESEL)
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
  • Abonenci usługi newsletter (imię, nazwisko oraz adres e-mail)
*Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Consultronix na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych przetwarza również danych swoich klientów w celu wysyłki magazynu CX News (działania marketingowe). Mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania tych danych  (w tym wysyłki magazynu) poprzez przesłanie informacji pod adres: rodo@cxsa.pl
 Dostęp do tychże danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać dostawcy infrastruktury oraz usług IT oraz kolporter przetwarzający dane na zlecenie Consultronix.


Poza danymi wymienionymi powyżej, Consultronix przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów korzystających z usług serwisowych. W odniesieniu do tychże danych Consultronix występuje jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO i przetwarza te dane zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.


 • Na jakich zasadach Administrator przetwarza dane osobowe?
  Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

  Dane osobowe kandydatów do pracy

  Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Consultronix. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.


  Dane osobowe potencjalnych klientów

  Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Consultronix. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwionymy cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji o działalności Consultronix.


  Dane osobowe kontrahentów / klientów

  Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Consultronix w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Consultronix. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Consultronix oraz realizacji łączących strony umów.


 • Dane osób uczestniczących w szkoleniach
  Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji szkolenia (wysłanie potwierdzenia i programu szkolenia wystawienie certyfikatu, wystawienie faktury/paragonu, weryfikacja obecności). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz Izbom Lekarskim w celu przydzielenia punktów edukacyjnych. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Consultronix w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Consultronix. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT – w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT) oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. W przypadku wydania certyfikatu Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, w pozostałych przypadkach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu / udziału w szkoleniu / wystawieniu faktury VAT.


  Dane osób przebywających w obszarze widzenia systemu monitoringu zlokalizowanego w Balicach przy ul. Przemysłowej 17

  Państwa dane osobowe (wizerunek widoczny na nagraniu monitoringu) będą przetwarzane w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie biura oraz obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać podmioty wspierające Consultronix SA w zakresie obsługi systemu monitoringu oraz agencja ochrony. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych jakim jest ochrona mienia i bezpieczeństwa pracowników oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od dwu do sześciu tygodni. (Po zapełnieniu określonej przestrzeni dyskowej najstarsze nagrania są nadpisywane, lecz rejestracja następuje dopiero po wykryciu ruchu trudno zatem określić dokładny czas retencji). 

  Dane osób uczestniczących w wyjazdach organizowanych przez Consultronix

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wyjazdów organizowanych przez Consultronix (w szczególności zakup biletów, noclegów). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz hotelom, przewoźnikom i innym podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji wyjazdu. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Consultronix. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT – w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT) oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane do 6 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziały w wyjazdach organizowanych przez Consultronix.


  Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Consultronix. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.


  Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

  W procesach przetwarzania danych osobowych Consultronix nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Consultronix także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Consultronix nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 • Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Consultronix moich danych osobowych?
  Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?
  Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Dane kontaktowe administratora danych:

  Consultronix SA z siedzibą w Balicach przy ulicy Przemysłowej 17 rodo@cxsa.pl