+48 12 290 22 22
IQM (Integral Quality Monitor)

IQM (Integral Quality Monitor)

IQM (Integral Quality Monitor) to urządzenie umożliwiające automatyczną kontrolę ekspozycji wiązki fotonowej dla dowolnej techniki napromieniania: 3DCRT, IMRT i VMAT. Fluencja fotonów emitowana ze źródła akceleratora jest kontrolowana w czasie rzeczywistym, poprzez rejestrację docierającego do pacjenta promieniowania pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi (w technice IMRT weryfikowana jest niezależnie ekspozycja dla każdego segmentu).

Specjalny kształt komory jonizacyjnej oraz zaimplementowany model pozwalają na weryfikację zarówno kształtu i wielkości poszczególnych segmentów, jak i dawki promieniowania. Urządzenie zapewnia monitorowanie przebiegu radioterapii z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową oraz dotychczas nieosiągalną precyzją. Sygnał mierzony przez komorę jonizującą jest porównywany z obliczonym – zapisanym w pliku Dicom RT.

Urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze. Po zaimportowaniu planu leczenia pacjenta z pliku Dicom RT, następuje automatyczne obliczenie parametrów oczekiwanej wiązki dla każdego jej segmentu. Przygotowanie danych wejściowych dla układu pomiarowego trwa około 2 minuty. Po tym czasie IQM jest gotowy do analizy przebiegu procesu napromieniania. Sam przebieg napromieniania jest monitorowany on-line, co umożliwia przerwanie ekspozycji w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy planem i realizacją przekraczającą wartości określone przez użytkownika. Wyniki pomiaru są na bieżąco prezentowane w postaci wykresu na monitorze kontrolnym IQM. Dodatkowo przy przekroczeniu założonego poziomu reagowania – niezgodność jakiegokolwiek parametru realizowanego planu leczenia – zgłaszana jest sygnałem dźwiękowym.

IQM wskazuje na źródła niezgodności – czy problem dotyczy kształtu pola terapeutycznego, jego wielkości, czy też mocy dawki jaka została dostarczona pacjentowi. Informacje te mogą być także pomocne dla serwisu akceleratorów.

IQM współpracuje z wszystkimi dostępnymi na rynku akceleratorami. Jest to nie tylko urządzenie do dozymetrii w czasie rzeczywistym, ale również w pełni automatyczny system do codziennej kontroli akceleratorów i weryfikacji realizacji planów leczenia. Wdrożenie systemu IQM w zakładach radioterapii pozwoli zaoszczędzić przynajmniej 1 godzinę pracy dziennie każdego akceleratora


Partner

iRT

iRT to nowa firma założona w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek radioterapii w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i ogólnej jakości leczenia.