Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych stosownie do sytuacji jest Consultronix SA, ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 676 01 15 479 lub Consultronix sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 513 02 86 977 lub CX Projekty Medyczne sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 513 02 77 926 lub CX Engineering sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 513 02 61 026, zwani dalej łącznie jako Administratorzy.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Administratorzy jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Dane osobowe, osób uczestniczących w szkoleniach oraz webinarach (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail))

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratorów w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez Administratorów dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Grupa Consultronix co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Grupa Consultronix będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Grupa Consultronix nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli mogą być przetwarzane również w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty Grupę Consultronix w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Grupa Consultronix co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Grupa Consultronix będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Grupa Consultronix nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Grupą Consultronix oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Grupy Consultronix.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Grupa Consultronix co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Grupa Consultronix będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Grupa Consultronix nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane osobowe, osób uczestniczących w szkoleniach oraz webinarach

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia lub webinaru, udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia lub udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych. (Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda a także uzasadniony interes administratora danych jakim jest przesyłanie powiadomień dotyczących wydarzeń)
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające
  Administratorów w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania: Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa). Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody.
 • Przekazywanie danych poza EOG:
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administratorzy nie podejmują decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Administratorów moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Dane kontaktowe administratora danych:
1. Consultronix SA, ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 676 01 15 479,
2. Consultronix sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 513 02 86 977,
3. CX Projekty Medyczne sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 513 02 77 926,
4. CX Engineering sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, NIP 513 02 61 026.

Adres e-mail: rodo@cxsa.pl

Informacje dotyczące plików cookie

Pliki cookie: Strona internetowa https://www.consultronix.pl/ korzysta z plików cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej wykorzystywane do następujących celów:

 • Optymalizacyjnych – ułatwiają korzystanie ze strony internetowej (np. zapamiętywanie odznaczenia komunikatów wyświetlanych na strony internetowej)
 • Analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których Strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji Użytkowników
 • Marketingowych – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie)

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików Cookie na swoim urządzeniu, prosimy o zmianę ustawiania swojej przeglądarki internetowej lub/i zablokowanie działania zewnętrznych plików cookie w sposób opisany w akapicie „Pliki cookie zewnętrzne” poniżej.

Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie https://www.consultronix.pl/

Pliki cookie zewnętrzne: Consultronix  wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie/analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

 • Google Ireland Limited – Google Ads, Google Analytics – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam Consultronix w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu
 • Facebook Inc. – Facebook Pixel – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam Consultronix w sieci reklamowej Facebook). Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych przez Facebook w tym miejscu.

Rozwiązania, o których mowa powyżej są wykorzystywane w celu dostosowywania reklam do preferencji użytkowników oraz dla celów analitycznych. Rozwiązania te pozwalają śledzić działania Użytkowników w ramach strony internetowej (np. wyświetlenie konkretnej podstrony w ramach witryny). Na tej podstawie Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy Consultronix  w ramach sieci reklamowej Google / Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookie mogą Państwo znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności_portal Facebook
Polityka prywatności_portal YouTube
Polityka prywatności_portal LinkedIn