+48 12 290 22 22

Regulamin szkolenia

Regulamin Szkoleń

Ogólne warunki  uczestnictwa w kursach medycznych organizowanych przez Consultronix S.A.

I. Organizator kursów.

Organizatorem kursów  jest  firma Consultronix SA z siedzibą ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000037779.
II. Kursy.
Kursy dedykowane są dla lekarzy. Consultronix SA organizuje kursy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie, dostępnej na stronie www.consultronix.pl.  Zajęcia mają na celu podniesienie wiedzy merytorycznej w danym zakresie. Po zakończonym kursie organizator zobowiązuje się do wręczenia uczestnikom certyfikatów poświadczających  ukończenie kursu, wraz z punktami edukacyjnymi. W celu utrzymania wysokiego poziomu organizowanych kursów medycznych, po zakończonym kursie uczestnicy wypełniają  anonimową ankietę oceniającą jakość kształcenia oraz prowadzącego. Consultronix SA zobowiązuje się dbać o wysoką jakoś kształcenia.

III. Zgłoszenie uczestnictwa oraz warunki płatności.
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są drogą  mailową, telefoniczną lub faksem.  Na stronie organizatora www.consultronix.pl , dostępny jest formularz zgłoszeniowy. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest uiszczenie opłaty na konto firmy.
           
            Consultronix SA, Przemysłowa 17, 32-083 Balice,
            Raiffeisen Bank Polska SA 35 1750 1048 0000 0000 3090 2491
 
Opłaty za udział w kursie należy dokonać najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Brak opłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie,  oznacza domniemaną rezygnację z udziału w kursie.  Powyższy zapis zmienia brzmienie w stosunku do kursów których wartość przekracza 1000 pln brutto, a termin opłaty ustalany jest indywidualnie do tematu kursu.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa.
Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy zgłosić Consultronix SA mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie dłuższym niż 10 dni  przed datą rozpoczęcia kursu uczestnikowi przysługuje zwrot  całej uiszczonej opłaty. W przypadku  rezygnacji z kursu w okresie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia  lub nie wzięcia udziału w szkoleniu Consultronix SA zachowuje pełne prawo do uiszczonych kosztów kursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w kursie w innym dostępnym terminie.  Powyższy zapis zmienia brzmienie w stosunku do kursów których wartość przekracza 1000 pln brutto, a termin rezygnacji ustalany jest indywidualnie do tematu kursu

V. Zmiany
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursów w przypadku braku zgłoszeń minimalnej wymaganej liczby uczestników. W przypadku odwołania kursów koszty zwracane są w całości. W przypadku zmiany terminu szkolenia uczestnikowi pozostaje do wyboru zwrot kosztów lub udział w kursie w nowo ustalonym terminie.

VI. Ceny szkolenia i warunki płatności
Ceny kursów szczegółowo  opisane zostały w ofercie dostępnej na stronie www.consultronix.pl.

VII. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celach związanych z organizacją kursów w ramach kształcenie podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consultronix SA z siedzibą w Balicach, Przemysłowa 17, zwana dalej Spółką;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;