+48 12 290 22 22

Umiędzynarodowienie Przedsiębiorcy na Rynku Amerykańskim

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku amerykańskim.

Usługa polegać będzie na opracowaniu strategii marketingowej w zakresie promocji produktów Consultronix SA na rynku amerykańskim. Usługa doradcza w postaci 100 godzin doradczych  zostanie nabyta od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługa doradczej w postaci oddziału firmy, przedstawicielstwa lub współpracowników działających na rynku amerykańskim lub podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku (warunki konieczne)

W ramach opracowania strategii marketingowej przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. Opracowanie celów działań promocyjnych na rynku amerykańskim oraz zadań rynkowych i finansowych, które mają zostać osiągnięte w konkretnej perspektywie czasowej
2. Określenie grupy docelowej dla realizowanych działań promocyjnych
3. Dobór odpowiednich form i środków promocji w kontekście wyszczególnionych wcześniej celów oraz grupy docelowej odbiorców działań promocyjnych
4. Oszacowanie kosztów działań promocyjnych w zakresie promocji produktów Consultronix na rynku amerykańskim.

Efektem realizacji usługi doradczej będzie opracowana strategia marketingowa w zakresie promocji produktów Consultronix na rynku amerykańskim.


Złożona oferta powinna zawierać:
•    nazwę i adres oferenta,
•    cenę całkowitą,
•    termin ważności oferty,
•    warunki i termin płatności,
•    opis działań podjętych w ramach usługi doradczej

Oferta powinna być ważna do: 30.04.2017

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgrzesiak@cxsa.pl
•    faksem na numer: +48 12 290 22 23
•    za pośrednictwem poczty na adres: Consultronix SA ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice
Termin składania ofert upływa w dniu: 21.03.2017 o godzinie 16:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

lp   Nazwa                     Maksymalna ilość punktów   
1 .   Cena                                          65
2 .   Zakres oferty                             25
3.    Forma płatności                        10


Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.