Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Leasing operacyjny, leasing finansowy, a może pożyczka- czyli co jest bardziej opłacalne dla firm prowadzących działalność medyczną?

Autor:
Marcin Czebotariunas

Rok 2009 dla Siemens Finance Sp. z o. o., wbrew niesprzyjającej koniunkturze na rynku leasingu, był kolejnym, najlepszym rokiem w historii rozwoju firmy. Jakość oferty została doceniona nie tylko przez stałych klientów, ale też i przez szybko rosnącą ilość przedsiębiorstw korzystających z tych usług po raz pierwszy.

1. Leasing jest jednym z kluczowych produktów firmy Siemens Finance Sp. z o. o. Czy mógłby nam Pan krótko opisać podstawowe cechy leasingu operacyjnego i leasingu finansowego?

Firma Siemens Finance Sp. z o. o. w swojej ofercie posiada kilka produktów finansowych skierowanych do różnych branż. Są to między innymi: leasing operacyjny, leasing finansowy, pożyczka oraz wykup wierzytelności. Leasing operacyjny najbardziej opłaca się firmom, które rozliczają się z VAT-u. Zarówno opłata wstępna, raty miesięczne jak również wykup opodatkowane są 22% stawką VAT, niezależnie od tego, jaka stawka VAT obowiązuje przedmiot finansowania. Leasing finansowy, choć sporadycznie, również jest wykorzystywany przez firmy rozliczające się z VAT-u. Natomiast z po-wodzeniem tę formę finansowania mogą wykorzystywać firmy z branży medycznej, które nie mają obowiązku rozliczać sięz VAT-u.

2. Zatem co jest znaczącą różnicą między leasingiem operacyjnym a finansowym?

Znaczącą różnicą są stawki VAT. Firma prowadząca działalność medyczną, decydując się na podpisanie umowy leasingu operacyjnego, będzie mogła wpisać w koszty działalności gospodarczej wszystkie raty powiększone o 22% podatek VAT. W przypadku leasingu finansowego, firma również zapłaci VAT, jednak stawka podatku będzie w wysokości obowiązującej dla danego przedmiotu dostawy. W przypadku urządzeń medycznych stawka VAT wynosi 7%. Ponadto firma będzie płacić należny podatek VAT nie w ratach, jak to ma miejsce w leasingu operacyjnym, ale zapłaci go jednorazowo po podpisaniu umowy leasingu finansowego powiększony o VAT naliczany od sumy odsetek. Dlatego firmom prowadzącym działalność medyczną spółka Siemens Finance poleca pożyczkę, w której nie ma potrzeby płacenia VAT-u.

3. Jak wygląda amortyzacja sprzętu podczas okresu leasingowego?

W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja jest po stronie finansującego, natomiast w przypadku leasingu finansowego lub pożyczki amortyzacja jest po stronie klienta. Urządzenia medyczne amortyzowane są 20% rocznie, tak więc większość firm rozkłada amortyzację na5 lat.

4. Która z opisanych form finansowania jest według Pana najkorzystniejsza?

Zacznę od leasingu operacyjnego, który z racji 22% podatku VAT jest najmniej korzystny dla firm prowadzących działalność medyczną. Leasing finansowy znacznie lepiej wykorzystuje 7% stawkę VAT. Ponadto klient wpisuje w koszty amortyzację oraz odsetki. Jednak najbardziej korzystną formą finansowania jest pożyczka, ponieważ klient nie musi płacić na początku umowy VAT-u, tak jak to ma miejsce w przypadku leasingu finansowego, jak i również nie musi ponosić dodatkowych opłat związanych z zakończeniem umowy leasingu. Amortyzacja jest również po stronie klienta, a odsetki wpisuje w koszty. Istotną różnicą między leasingiem finansowym a pożyczką jest fakt, iż dzięki pożyczce jesteśmy w stanie sfinansować 100% wartości faktury brutto. Ponadto pożyczka często wykorzystywana jest przez klientów starających się o dotację z UE, ponieważ faktura za urządzenia jest wystawiona na klienta.

5. Czy w przypadku leasingu lub pożyczki Siemens Finance Sp. z o. o. ubezpiecza sprzęt medyczny?

Urządzenia medyczne są ubezpieczane przez cały okres trwania umowy przez firmę Siemens Finance Sp. z o. o. w ramach współpracy z firmą Generali S.A. Ochrona ubezpieczenia obejmuje kradzież, akty wandalizmu, zniszczenia, pożar, zalania oraz inne ryzyka zgodnie z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia. Koszty ubezpieczenia ponosi klient, płatne raz w roku.

6. Jakie wymogi musi spełnić klient, aby móc otrzymać finansowanie w firmie Siemens Finance Sp. z o. o.?

Firma Siemens Finance Sp. z o. o. finansuje sprzęt medyczny za pomocą dwóch procedur: uproszczonej i standardowej. Pierwsza, wykorzystywana jest w transakcjach do kwoty 125.000,00 EUR i skierowana jest głównie do lekarzy ze specjalizacją. Wymogiem jest skompletowanie podstawowych dokumentów prawno-rejestrowych takich jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki, REGON, NIP, prawo wykonywania zawodu lekarza/specjalizacja. Standardowym zabezpieczeniem jest weksel z porozumieniem wekslowym oraz umowa przewłaszczenia. Warunkiem przyznania finansowania dla spółek jest poręczenie weksla przez lekarza, który posiada udziały w danej spółce. To, co jest najistotniejsze w uproszczonej procedurze, to fakt, iż tzw. opłata wstępna nie ma znaczenia na wpływ zdolności kredytowej klienta. Finansujemy 100% inwestycji do kwoty 125.000,00 EUR. Druga proce-dura skierowana jest do firm prowadzą-ych działalność medyczną, których właścicielami nie są lekarze, bądź nie chcą skorzystać z procedury uproszczonej. W tym przypadku oprócz podstawowych dokumentów rejestrowych, wymogiem jest dostarczenie dokumentów finansowych oraz wypełnienie dodatkowych wniosków. W procedurze standardowej nie ma limitu kwoty finansowania.

rozmawiała: Ewa Majewska

Autorzy
Marcin Czebotariunas

Siemens Finance Sp. z o. o.