Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Autor:
SFS
  • Definicja TCO (całkowitego kosztu posiadania) zostaje zredefiniowana poprzez uwzględnienie w niej zamro­żonego kapitału i efektywności energetycznej
  • Zmiana w modelu TCO wskazuje na dodatkowe zalety zastosowania leasingu i pożyczki jako sposobu finan­sowania aktywów

Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań. Poprzednia analiza SFS pokazała, że znaczne sumy gotówki zostają „zamrożone“ w zakupionym sprzęcie i wyposażeniu, zwłaszcza w sektorach opieki zdrowotnej oraz przemysło­wym. Badania SFS pokazują również, że firmy działające w branży przemysłowej, handlu, opiece zdrowotnej i sek­torze publicznym, w zależności od stosowanych technolo­gii, mogą często zaoszczędzić ponad 25% swoich kosztów energii. Uwzględnienie nowych czynników uzmysławia, że modele całkowitego kosztu posiadania TCO muszą nie tylko brać pod uwagę pełny koszt sprzętu, ale i najbardziej efektywny finansowo sposób jego pozyskania i użytkowania. Zaznajo­miwszy się z analizą TCO wiele firm decyduje się na zastoso­wanie technik finansowania aktywów zamiast dokonywania zakupu za gotówkę, dzięki którym mogą często uwolnić zamrożony kapitał oraz umożliwić inwestowanie w bardziej energooszczędny sprzęt. Marcin Czebotariunas, koordynator ds. finansowania branży medycznej, stwierdza: „W naszej opinii w nowym podejściu do obliczeń TCO, w coraz większym stopniu uwzględnia się kwestie zamrożonego kapitału oraz korzyści płynące z wy­korzystywania rozwiązań efektywnych energetycznie. Po dokonaniu analizy wiele firm decyduje się na zastosowanie finansowania aktywów (np. specjalnej pożyczki dla branży medycznej z naszej oferty) w celu uwolnienia ‘zamrożone­go’ kapitału i modernizacji sprzętu, by stał się on efektywny energetycznie. Oprócz finansowania samego sprzętu lub systemów, rozwiązania finansowe pokrywają również koszt innych potrzeb zidentyfikowanych w analizie TCO, takie jak instalacja, utrzymanie, serwis, szkolenia, modernizacja itd.“ Zastosowanie takich rozwiązań finansowych takich jak po­życzka dla branży medycznej czy leasing coraz częściej po­zwalają szpitalom i gabinetom medycznym na dokonywa­nie inwestycji efektywnych energetycznie poprzez ustalanie miesięcznych rat na poziomie równym lub niższym niż koszt zaoszczędzonej energii elektrycznej – w wielu przypadkach oszczędności i dodatnie saldo przepływów pieniężnych od­czuwane są natychmiast. Analiza SFS opiera się na wewnętrznym badaniu oraz do­świadczeniach firmy w dziedzinie finansowania sprzętu poprzez leasing. Została ona uzupełniona o nawiązania do źródeł pochodzących od firm zewnętrznych. Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Polska Kontakt: Tel.: +48 22 870 86 81 Fax.: +48 22 870 86 89 www.siemens.pl/leasing

Autorzy