Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Wzorzec siateczkowaty w zmianach niemelanocytowych

Autor:
Grażyna Kamińska-Winciorek, dr hab. n. med.
in situ

Wzorzec siateczkowaty (reticular pattern) w zmianach nieme­lanocytowych: dodatkowa brodawka sutkowa. Wzorzec siateczkowaty jest najczęstszym wzorcem zmian me­lanocytowych. Swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi przypomi­nającemu siateczkę (ryc. 1). Najczęściej stwierdzany jest w ła­godnych przypadkach nabytych znamion melanocytowych, jak również w brodawkach łojotokowych, plamie soczewicowatej, włókniaku twardym oraz dodatkowej brodawce sutkowej. Struk­turą przypominającą siatkę barwnikową, w rzeczywistości nią niebędącą, jest tzw. pseudosiatka, (pseudonetwork, ryc. 2), która powstaje w efekcie rozlanej hiperpigmentacji pomiędzy ujścia­mi gruczołów łojowych oraz mieszków włosowych, co wiąże się z anatomiczną lokalizacją – na twarzy. Pseudosiatka dotyczy przede wszystkim zlokalizowanych w obrębie skóry twarzy zna­mion melanocytowych, rogowacenia słonecznego oraz czernia­ka in situ. W diagnostycznym algorytmie dermoskopowym pierwszym krokiem jest określenie, czy badana zmiana ma charakter mela­nocytowy, czy niemelanocytowy. Stwierdzenie obecności siatki w badaniu dermoskopowym nie w każdym przypadku jedno­znacznie potwierdza charakter zmiany melanocytowej. Jednym z wyjątków jest dodatkowa brodawka sutkowa (polythelia). Częstość występowania dodatkowej brodawki sutkowej wyno­si od 1% do 2%. Dodatkowe brodawki najczęściej pojawiają się w obrębie linii mlecznej poniżej piersi. Dodatkowa brodawka sutkowa w dermoskopii charakteryzuje się obecnością centralnego, białego odbarwienia, czasem przy­pominającą bliznę, z obwodową delikatną siatką barwnikową. Obraz dermoskopowy czasem może sugerować włókniak twar­dy (dermatofibroma), jednakże łagodny obraz kliniczny, charak­terystyczna lokalizacja oraz brak włóknienia w obrębie zmiany są pomocnymi cechami różnicującymi w diagnostyce tej jednostki dermatologicznej. Rzadziej w dermoskopii dodatkowej brodaw­ki sutkowej można odnaleźć również pseudosiatkę. Piśmiennictwo:

  1. Oztas MO, Gurer MA. Dermoscopic features of accessory nipples. Int J Dermatol. 2007;46(10):1067-8.
  2. Scope A, Benvenuto-Andrade C, Agero AL, Marghoob AA. Nonmelanocytic lesions defying the two-step dermoscopy algorithm. Dermatol Surg. 2006; 32(11):1398-406.
  3. Blum A, Roehm S. Accessory nipple looks like dermatofibroma in dermoscopy. Arch Dermatol. 2003;139(7):948-9.
  4. Kamińska-Winciorek G.: Dermatologia cyfrowa, Cornetis, Wrocław, 2008, 1-10.
  5. Braun Falco O., Burgdorf W., Plewig G i wsp.: Dermatologia, Czelej, Lublin, 2010, t. II, s. 775.
Autorzy
Grażyna Kamińska-Wincior...

Ośrodek Diagnostyki i Le...