Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Reakcja na ogniskowanie soczewek wewnątrzgałkowych o rozszerzonej głębi ostrości

Autorzy:
Stefan Pieh, MDCornelia Artmayr, CMViktoria Pai, CMDaniel Schartmüller, MDKatharina Kriechbaum, MD

Oryginalny artykuł w języku angielskim dostępny jest na stronie cxnews.pl, tłumaczenie Olga Sarnecka (Consultronix).

Abstrakt

CEL: Zbadanie soczewek wewnątrzgałkowych o rozszerzonej głębi ostrości (EDOF IOL), których zadaniem jest zwiększenie zakresu ogniskowania po operacji zaćmy w badaniu porównawczym przeprowadzonym na listwie optycznej.

METODY: W badaniu wykorzystano stanowisko optyczne z zielonym lub białym światłem. Zastosowana sztuczna rogówka wykazywała aberrację sferyczną 0,2 μm. Przeprowadzono badania następujących soczewek z otworem źrenicy 3 i 4,5 mm: AcrySof IQ Vivity (Alcon Laboratories, Inc), Isopure (PhysIOL), Tecnis Eyhance (Johnson & Johnson), Vivinex Impress (Hoya Surgical Optics) oraz xact (Santen).

WYNIKI: Przy użyciu zielonego światła i apertury źrenicy 3 mm soczewka AcrySof IQ Vivity wykazywała najwyższy poziom skupienia energii światła dla obszaru pośredniego, podczas gdy soczewki Isopure i Vivinex Impress zapewniały najwyższą energię dla widzenia do dali. W tych samych warunkach badania, przy otwarciu źrenicy wynoszącym 4,5 mm, wszystkie soczewki wykazywały niski rozkład energii świetlnej dla zakresu pośredniego. W rozkładzie światła do dali najwyższą intensywność miała soczewka Tecnis Eyhance. Przy użyciu światła białego krzywe stały się znacznie szersze i bardziej do siebie podobne.

WNIOSKI: Pięć badanych soczewek EDOF różni się głównie rozkładem energii między zakresem dalekim i pośrednim.

Soczewki wewnątrzgałkowe (IOL), które celowo wydłużają ognisko, zaliczane są do grupy soczewek o rozszerzonej głębi ostrości (EDOF). Z góry określonym zadaniem tych soczewek jest zapewnienie dobrej ostrości wzroku w dali i pewnej ostrości wzroku w polu pośrednim. Najprostszym sposobem skonstruowania takiej soczewki jest zwiększenie aberracji sferycznej, jak ma to miejsce w przypadku czysto sferycznych soczewek wewnątrzgałkowych1. Te aberracje sferyczne powodują symetryczne poszerzenie ogniskowania, a tym samym częściowe obniżenie jakości obrazu2. Nowoczesne soczewki EDOF wykraczają poza koncepcję sferycznych soczewek jednoogniskowych i mają na celu zapewnienie ukierunkowanego pochłaniania energii świetlnej dla zakresu pośredniego. Osiąga się to poprzez zmianę centralnej geometrii przedniej części soczewki3 oraz zastosowanie małych otworów przysłony4,5. Aby zwiększyć głębię ostrości, dwa wąskie ogniska można połączyć w jedno szerokie, jak ma to miejsce w niektórych koncepcjach dyfrakcyjnych6. Celem tego badania było porównanie rozkładu światła wzdłuż osi optycznej soczewek najnowszej generacji EDOF.

Materiały i metody (opis testowanych soczewek)
Soczewka AcrySof IQ Vivity (Alcon Laboratories, Inc) charakteryzuje się kolistą zmianą geometrii optyki w obrębie centralnym (2,2 mm) na powierzchni przedniej. Producent określa to technologią kształtowania czoła fali (technologia X-WAVE). Soczewka wykazuje ujemną aberrację sferyczną w celu skompensowania dodatniej aberracji sferycznej rogówki. Jednoczęściowa soczewka IOL, wykonana z hydrofobowego akrylu, ma całkowitą długość 13 mm, zaś średnica układu optycznego wynosi 6 mm. Co więcej, soczewka ta posiada filtr światła niebieskiego z zakresem odcięcia od 400 do 475 nm.

Rys. 1. Krzywe odpowiedzi przez ogniskowanie pięciu soczewek o rozszerzonej głębi ostrości (EDOF) przy zastosowaniu długości fali 546 nm oraz użyciu sztucznej rogówki z aberracją sferyczną 0,2 μm i otworem źrenicy 3 mm. Normalizacja krzywych opiera się na obszarze pod krzywymi.

Rys. 2. Krzywe odpowiedzi przez ogniskowanie pięciu omawianych soczewek o rozszerzonej głębi ostrości: przy otwarciu źrenicy 4,5 mm. Zastosowano zielone światło lasera o dł. fali 546 nm, a aberracja sferyczna sztucznej rogówki wyniosła 0,2 μm. Normalizację przeprowadzono na podstawie obszaru pod krzywymi.

Rys. 3. Krzywe odpowiedzi przez ogniskowanie pięciu badanych soczewek przy użyciu światła białego i sztucznej rogówki z aberracją sferyczną 0,2 μm. Otwór źrenicy wynosił 3 mm, a wyniki zostały znormalizowane na podstawie obszaru pod krzywymi.

Rys. 4. Prezentacja porównawcza krzywych odpowiedzi przez ogniskowanie pięciu soczewek przy użyciu światła białego i zastosowaniu apertury źrenicy 4,5 mm. Sztuczna rogówka o aberracji sferycznej 0,2 μm. Normalizację wyników przeprowadzono dla obszaru pod krzywymi.

X

Soczewka Isopure (PhysIOL) jest wykonana z hydrofobowego akrylu z ostrą krawędzią 360°. Ma gładką powierzchnię przednią i tylną, stromą w części środkowej. Ponadto posiada filtr światła niebieskiego. Soczewka Tecnis Eyhance ICB00 (Johnson & Johnson) wprowadza stromiznę na przedniej powierzchni w jej centralnej części oraz wykorzystuje platformę ZCB00. Całkowita średnica tej soczewki wynosi 13 mm, a średnica optyczna 6 mm. Wykonana jest z hydrofobowego akrylanu i ma ostrą krawędź na obwodzie. Vivinex Impress (Hoya Surgical Optics) opiera się na platformie Vivinex7. Powierzchnia przednia jest kombinacją powierzchni asferycznych. Centralna część soczewki jest przeznaczona do alokacji padającego światła głównie w zakresie pośrednim, podczas gdy peryferia realizują dostarczanie energii do widzenia dalekiego. Wykonana jest z hydrofobowego, akrylowego materiału, o całkowitej średnicy 13 mm i średnicy optycznej 6 mm. Soczewka xact (Santen) jest zrobiona z hydrofobowego akrylu i ma całkowitą średnicę 12,5 mm oraz rozmiar optyki 6 mm. Posiada cztery pierścienie dyfrakcyjne w celu rozszerzenia punktu ogniskowania w kierunku pośredniego dystansu widzenia.

Przygotowanie do badania
Zestaw badawczy składał się z listwy optycznej ze źródłem światła laserowego. W opisywanej serii badań wykorzystano długość fali 546 nm, odpowiadającej światłu zielonemu i białemu, przy zastosowaniu różnych filtrów. Następnie wprowadzono system celowniczy ukierunkowany na sztuczną rogówkę zawieszoną w powietrzu, odpowiadającą ludzkiej rogówce o aberracji sferycznej 0,2 μm. W tym badaniu sztuczna źrenica z otworem 3 mm dla pierwszej serii i 4,5 mm dla drugiej została umieszczona w komorze wodnej. Za nią w komorze zamocowano soczewki na specjalnym uchwycie za pomocą haptenów soczewkowych. Komora została wypełniona izotonicznym roztworem soli fizjologicznej i zamknięta szklaną płytką. Na zewnątrz zainstalowano system obrazowania zdolny do rejestrowania krzywych natężenia światła wzdłuż osi optycznej, dzięki matrycy z urządzeń sprzężonych ładunkowo. Wszystkie użyte soczewki miały moc 20,00 D. Natężenie światła ustawiono w zakresie od 18,00 do 25,00 D, a wyniki nałożono na siebie jako krzywe ogniskowania wszystkich badanych soczewek. Aby zapewnić porównywalność wyników, wszystkie krzywe reakcji na światło zostały znormalizowane na podstawie tego samego obszaru pod krzywą.

WYNIKI: Pomiary na stanowisku optycznym są wrażliwe na decentrację. Aby zapewnić porównywalność wyników, centrację obiektywu poddawano optymalizacji przed każdorazowym odczytem odpowiedzi ogniskowania. Etap ten został przeprowadzony przy użyciu funkcji przenoszenia modulacji i wynikowego współczynnika Strehla dla głównego punktu ogniskowania pod kontrolą monitora. […] Krzywe odpowiedzi ogniskowania dla 3-milimetrowej serii testowej pokazano na rysunku 1. Isopure i Vivinex Impress realizują największą ilość energii świetlnej do dali. W zakresie 20,00-21,00 D wszystkie soczewki wykazują energię świetlną wykraczającą poza rzeczywisty punkt ogniskowania, nawet jeśli częściowo jest ona niewielka. Isopure dostarcza najniższą ilość energii światła dla obszaru pośredniego w tych warunkach testowych. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki dla światła zielonego i apertury źrenicy 4,5 mm. Tecnis Eyhance wykazuje najwyższy pik w miejscu odpowiedzialnym za widzenie do dali, za to zupełnie niskie natężenie mocy światła między 20,00 a 21,00 D. AcrySof IQ Vivity pokazuje drugi w kolejności najwyższy pik dla zakresu dalekiego oraz niewielki, lecz niewystępujący w pozostałych przypadkach pik przy 22,00 D. Vivinex Impress osiąga trzeci w kolejności najwyższy pik dla widzenia dalekiego oraz mały wydzielony pik występujący przy 21,50 D. Natężenie mocy światła w przypadku xact dla dali jest niższe niż u Vivinex Impress. Dodatkowo prezentuje dwa wyraźnie oddzielone piki na osi w przybliżeniu przy 20,50 D i 21,20 D. Są to najwyraźniej maksima dyfrakcyjne, które zlewają się u podstawy. Isopure w tych warunkach przedstawia stosunkowo niski pik przy przekierowaniu wyjątkowej intensywności światła w obszar nadwzrokowy. Przebieg testu z 3-milimetrowym otworem źrenicy przy świetle białym pokazano na rysunku 3. Zastosowanie światła białego zmienia krzywe znacząco w porównaniu z rysunkiem 1; w szczególności przebieg wykresów staje się znacznie bardziej spójny i szerszy. Przy czym krzywa AcrySof IQ Vivity wykazuje krótkie plateau między 21,00 D a 22,00 D, a przebiegi Isopure, Tecnis Eyhance, Vivinex Impress oraz xact są jednolite, prezentując stały wzrost i spadek. W przypadku użycia światła białego przy szerokości źrenicy 4,5 mm krzywe ponownie stają się bardziej spójne i szersze (Rys. 4). Tecnis Eyhance osiąga najwyższy pik, podczas gdy xact przy 21,50 D wykazuje największą dawkę energii świetlnej dla zakresu pośredniego. Warto zauważyć, że dwa szczyty, które były nadal widoczne dla zakresu pośredniego z zielonym światłem (Rys. 2) teraz de facto łączą się w prawie stale opadającą krzywą. Podobnie jak w przypadku użycia światła zielonego, Isopure charakteryzuje również wysoka intensywność światła w obszarze nadwzroczności. ♦

Autorzy
Stefan Pieh, MD
Cornelia Artmayr, CM
Viktoria Pai, CM
Daniel Schartmüller, MD
Katharina Kriechbaum, MD
Załączniki

oryginal-artykulu-en.pdf