Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Autor:
Grzegorz Pigłowski

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak. Co to znaczy innowacyjna usługa? Najczęściej definiuje się ją jako taką, która jest nieznana lub niestosowana na danym obszarze dłużej niż 3 lata. Oczywiście, jeśli jest dotychczas w ogóle nieznana i niestosowana na świecie, to jest to najwyższy poziom innowacyjności, co jest najbardziej pożądane i daje największą liczbę punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Tak jest chociażby w działaniu 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Innowacje w MŚP”. Składając wniosek o dofinansowanie, innowacyjność należy potwierdzić stosowną opinią wystawioną przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą. Wymyślenie innowacyjnej usługi może wydawać się trudne, jednak jeśli ktoś doskonale zna swoją branżę, nie boi się nowości, szuka nowinek, a w dodatku jest gotowy na nieco większe inwestycje, to realizacja może się okazać całkiem prosta. Oprócz konkursów przeznaczonych ogólnie dla przedsiębiorstw podmioty świadczące usługi medyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie w tych, które są skierowane stricte do branży medycznej. Już niedługo na stronie www.consultronix.pl/dotacje zostanie zamieszczona tabela z wymienionymi konkursami, w których podmioty medyczne mogą szukać sposobu na dofinansowanie swoich inwestycji. Medycyna jako „Inteligentna Specjalizacja” Warto zauważyć, że w wielu województwach medycyna stanowi inteligentną specjalizację, czyli obszar gospodarki, który został określony jako kluczowy dla danego województwa. Podmioty z tej branży mogą otrzymać dodatkowe punkty w czasie oceny, a w niektórych konkursach może to być wręcz kryterium dopuszczające. Tak jest w województwach pomorskim, lubuskim, śląskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim czy lubelskim. Sektor ochrony zdrowia została również wskazana jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja w ramach KIS1 Zdrowe Społeczeństwo. Ma to szczególne znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków krajowych w PARP czy NCBiR. Medycyna branżą strategiczną dla Polski Poza programami regionalnymi, w których podmioty medyczne mogą wspierać inwestycje w sprzęt, wyposażać laboratoria badawcze tworząc CBR-y, czy konkurować z innymi sektorami niemedycznymi w konkursach, gdzie składane są projekty B+R, są konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie o dofinansowanie walczą większe i znaczące projekty badawczo-rozwojowe. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o strategicznym programie o nazwie STRATEGMED. Celem głównym programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na podstawie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej. Program ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Projekty STRATEGMED są składane w konsorcjach jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw na kwoty dofinansowania przekraczające 10 mln zł. Członkostwo w klastrach się opłaca W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 premiowana jest również przynależność do klastrów, w tym krajowych klastrów kluczowych (KKK). Obecnie istnieje 16 krajowych klastrów kluczowych (stan na dzień 28.11.2016 r.). Aktualnie mamy 3 klastry medyczne: MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych (skierowana do branż: medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja), NUTRIBIOMED (sektory: Lifescience: żywność, farmacja, biotechnologia, kosmetyka, medycyna, chemia) i Klaster LifeScience Kraków (branże: medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja ). Tabela z aktualnymi KKK zostanie zamieszczona również na stronie www.consultronix.pl/dotacje. Warto pamiętać, że w konkursach dotacyjnych zwykle punkty otrzymują ci wnioskodawcy, którzy mogą pochwalić się dłuższą historią współpracy z klastrem, czy inną organizacją branżową (jeśli kryteria oceny projektów konkursu, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie premiują również takie członkostwa). Punkty otrzymują z reguły te podmioty, które działają dłużej niż 6, 12 lub 24 miesiące. Warto więc nie zwlekać z przystąpieniem do takich organizacji, bo nigdy nie wiadomo kiedy członkostwo może się przydać.

Autorzy
Grzegorz Pigłowski