Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Autor:
Leszek Piątek

Najnowsze regulacje, w tym europejska dyrektywa EURATOM 2013/59, która ma wejść w życie 8 lutego 2018 roku, nakładają kolejne, nowe obowiązki na świadczeniodawców wykonujących badania i zabiegi przy użyciu promieniowania jonizującego.

EURATOM ustanawia m.in. jednolite normy bezpieczeństwa w celu ochrony osób „narażonych na promieniowanie jonizujące w kontekście medycznym”.

Nowa dyrektywa ma na celu zapobieganie ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynikające z niewystarczającej kontroli źródeł promieniotwórczych, zgodnie z zasadą minimalizacji ryzyka: „ograniczenie ryzyka do najniższego możliwego poziomu”.

W związku z tym, od 1 stycznia 2019 roku, każda placówka używająca promieniowania jonizującego zobligowana będzie do zastosowania najnowocześniejszych metod minimalizowania ryzyka błędnej aplikacji jakiejkolwiek dawki promieniowania jonizującego (np. błędnej identyfi kacji pacjenta, nieprawidłowego pozycjonowania itd.). Z naszych obserwacji wynika, że wiele placówek medycznych wykorzystujących promieniowanie do diagnostyki i terapii pacjentów, przy obecnym poziomie ich wyposażenia, może mieć trudności ze spełnieniem standardów tej nowej dyrektywy.

Biorąc po uwagę nowe rozporządzenia dyrektywy EURATOM, Consultronix wprowadził do swojej oferty systemy firm humediQ oraz iRT.

Identify S3GRT fi rmy humediQ, o którym wspominaliśmy w 59-tym numerze CX Newsa, to system identyfikacji i pozycjonowania pacjenta – zarówno przy procesie symulacji, jak i przy naświetlaniu. Położenie jest monitorowane w sposób ciągły podczas całego zabiegu. Kontrola obejmuje, także ruch oddechowy. System korzysta z danych zaimportowanych badań CT (DICOM RT Structure Set i DICOM RT).

Rys. 1. System IDENTIFY firmy humediQ

IQM (Integral Quality Monitor) firmy iRT, o którym pisaliśmy w 60-tym wydaniu CX Newsa, w sposób ciągły kontroluje parametry akceleratora liniowego, pokazując w czasie rzeczywistym, każdy segment dostarczonej pacjentowi dawki promieniowania. W trakcie zabiegu IQM automatycznie generuje raporty i analizy dotyczące przebiegu całego procesu i przypisuje je do danych pacjenta.

Rys. 2. System IQM firmy iRT

Mając na uwadze dobro pacjenta, warto zapoznać się bliżej z użytecznością, ergonomicznością i precyzją obu systemów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.consultronix.pl.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix